Home - Archive

The Dıaspora Factor In Mıgratıon (Braın Flow) Of Hıghly Qualıfıed Specıalısts From The Republıc Of Azerbaıjan

Yahya Babanli

      The scientific article provides information about migration processes and comments on the impact of these processes in the formation of diaspora potential. Proposals put forward for effective use of potential of scientists migrating from Azerbaijan to foreign countries for national and human development.

Keywords: Republic of Azerbaijan, “brain flow”, migration, diaspora, lobbi

View article(1501)
References

“Azərbaycan Alimləri diasporu” informasiya sistemləri rəsmi internet səhifəsi. https://elmidiaspora.az/

Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin rəsmi internet saytı: http://www.azstat.org/  

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (1982). 10 cilddə. Cild 6. Redaksiya Heyətinin sədri: C. B. Quliyev. Bakı: ASE-nin Baş Redaksiyası

Babanlı Y. M (2011). . Türkiyədə Azərbaycan diasporu. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi. N2 (17), Bakı, s. 9-13

Əliyev Z (2007). Diaspor: izahlı sözlük və məlumat kitabı. Bakı, Elm

Miqrasiya mövzusunda məlumatlandırma (2021). Bakı: Miqrasiya Siyasənin İnkişa üzrə Beynəlxalq Mərkəz https://www.icmpd.org/file/download/54464/file/AZE_Momenta%2520Handbook.pdf

Кондратьева Т. С (2010). Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия: http://www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm

Рябинина О. К (2010). Роль и место диаспор в политической системе современной Финляндии:  http://www.dissercat.com/content/rol-i-mesto-diaspor-v-politicheskoi-sisteme-sovremennoi-finlyandii

Сеидбейли М (2009). Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формировантя и развития, (1988-2007-гг). Баку, “Элм”