Ana səhifə - Arxiv

Azərbaycan Respublıkasından Yüksək Ixtısaslı Mütəxəssıslərın (Beyın Axınında) Mıqrasıyasında Dıaspor Amılı

Yahya Babanlı

      Elmi məqalədə miqrasiya prosesləri haqqında məlumat verilir və bu proseslərin diaspor potensialının formalaşmasına təsiri haqqında şərhlər təqdim olunur. Azərbaycandan xarici ölkələrə miqrasiya edən alimlərin potensialından milli və bəşəri inkişaf üçün səmərəli istifadə olunması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, “beyin axını”, miqrasiya, diaspor, lobbi

Məqaləyə baxın(975)
Ədəbiyyat

“Azərbaycan Alimləri diasporu” informasiya sistemləri rəsmi internet səhifəsi. https://elmidiaspora.az/

Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin rəsmi internet saytı: http://www.azstat.org/  

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (1982). 10 cilddə. Cild 6. Redaksiya Heyətinin sədri: C. B. Quliyev. Bakı: ASE-nin Baş Redaksiyası

Babanlı Y. M (2011). . Türkiyədə Azərbaycan diasporu. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi. N2 (17), Bakı, s. 9-13

Əliyev Z (2007). Diaspor: izahlı sözlük və məlumat kitabı. Bakı, Elm

Miqrasiya mövzusunda məlumatlandırma (2021). Bakı: Miqrasiya Siyasənin İnkişa üzrə Beynəlxalq Mərkəz https://www.icmpd.org/file/download/54464/file/AZE_Momenta%2520Handbook.pdf

Кондратьева Т. С (2010). Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия: http://www.perspektivy.info/srez/etnos/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm

Рябинина О. К (2010). Роль и место диаспор в политической системе современной Финляндии:  http://www.dissercat.com/content/rol-i-mesto-diaspor-v-politicheskoi-sisteme-sovremennoi-finlyandii

Сеидбейли М (2009). Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формировантя и развития, (1988-2007-гг). Баку, “Элм”