Home - Archive

Linguistic Issues On The Works Of Yusif Vazir Chamanzaminli

Aynur Nazarova

       The Paper deals with the comprehensive information about the important contribution of Yusif Vazir Chamanzaminli, a prominent scientist, writer, socio-political figure, who has a special place in the history of twentieth-century Azerbaijani literature, in the development and enrichment of our literary language. He generously approached the development of the spiritual wealth of his native people as a person with a huge wealth of knowledge, incomparable talent in the field of lingustics and literature, and selflessly served it with his weapon - his pen. His views and opinions on the alphabet, spelling, grammar, critical notes on the language of the press and books, his research activities, his active participation in the struggle to eliminate the obstacles to the development of literary language, his teaching activities, his work in teaching students his mother tongue are undeniable. Along with writing valuable works in various fields of linguistics, as a philologist-citizen, he has always preserved the sanctity, existence and dignity of our native language, promoted and studied it, and guarded the beauty and grandeur of the Azeri language.

Keywords: Yusif Vazir Chamanzaminli, writer-scientist, language, mother tongue, linguistics, alphabet, lexicography

View article(758)
References

Abdullayeva Ş (1998). Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşləri /Ş.Abdullayeva. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı

Abdullayeva Ş (1999). Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşləri: filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı: M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. Bakı,

Abutalıbov R (1998). Vətəndən uzaqda keçən ömürlər. Ədəbiyyat və incəsənət 15 iyul,

Cəmənzəminli Y.V (2004). “Biz kimik?” (məqalələr), (transfoneliterasiya, tərtib, on soz və qeydlərin muəllifi: Ş.Hummətli). Bakı: Nurlan

Cəmənzəminli Y.V (1994). “Mustəqilliyimizi istəyiriksə…” (tərtibci, transliterasiya, muqəddimə və qeydlərin muəllifi: A.Bayramoğlu). Bakı: Gənclik

Cəmənzəminli Y.V (1993). Biz kimik və istədiyimiz nədir? - Cəmənzəminli Y.V. Xarici siyasətimiz, (tərtibci və on sozun muəllifi: T.Huseynoğlu). Bakı: Azərnəşr

Cəmənzəminli Y.V (1977). Əsərləri, 3 cilddə, (tərtibci: M.Axundova), 3-cu cild, Bakı: Elm

Cəmənzəminli Y.V. Qulluq və əsirlik – Y.V.Cəmənzəminlinin şəxsi fondu, fond 21, sax.v. 159.

Çəmənzəminli Y.V (2005). Əsərləri. Üç cilddə. III cild. Bakı, Avrasiya Press

Çəmənzəminli Y.V (2017): biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Vəliyeva, L.Şirinova, G.Misirova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. Bakı,

Çəmənzəminli Y.V  Həftə söhbəti: [felyeton] /Sərsəm //Sədai-həqq.- 1914.- 10, 11 aprel

“Həyat” qəzeti. 1993, 13 yanvar

Həsənov R (1967). Azəri ədəbi dilinin inkişafında Y.V.Çəmənzəminlinin rolu. “Gənc müəllim”. 16 may

Qəribli A (2017). ”Azərbaycan dili” anlayışının tarixi. Bakı, ”Elm və təhsil”

Məcidqızı L (2000). Y.V.Çəmənzəminlinin yeni tapılmış lüğəti. “Ədəbiyyat qəzeti”. 10 noyabr

Məmmədov A (1987). Y.V.Çəmənzəminlinin naməlum əsəri. “Ədəbiyyat və incəsənət” 25 sentyabr

Milli Arxiv İdarəsi.  Fond 607, siy.7, s.v. 18

Milli Arxiv İdarəsi. Fond 607, siy.7, sax.v. 19

Milli Arxiv İdarəsi. Fond 7, siy.7, s.v. 20, səh.15

Vəzirov Y (1913). Əcəmilik möhürü və onunla mubarizə. ”İqbal” qəzeti, noyabr

Vəzirov Y (1913). Biz kimik? ”Sədayi-həqq”. 12 mart

Vəzirova L (2003). Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin publisistikası. Bakı