Ana səhifə - Arxiv

MÜASIR CƏMIYYƏTDƏ ELMI KOMMUNIKASIYALARIN SOSIAL-FƏLSƏFI MAHIYYƏTI

Elvin Talışinski

Məqalə müasir cəmiyyətdə elmi kommunikasiyaların sosial-fəlsəfi mahiyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Vurğulamaq lazımdır ki, elmi biliklər nəticəsində əldə edilən elmi məlumatlar müasir cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır. Elmi ünsiyyət, alimlərin öz fəaliyyətləri zamanı ünsiyyəti məsələsi 20-ci əsrin ortalarından elmşünaslıq çərçivəsində aparılan tədqiqatların əsas problemlərindən biri olmuşdur. Elmin əsas məqsədi, bildiyiniz kimi, yeni həqiqi elmi biliklər əldə etməkdir və beləliklə, elmi ünsiyyət belə yeni biliklərin yaradılmasının şərtlərindən biridir. Bütün bu məsələlər dövrün elmi ədəbiyyatları əsasında araşdırılmış və müvafiq elmi nəticələr əldə olunmuşdur

Açar sözlər: elm, elmi biliklər, sosiologiya, elmşünaslıq, texnologiya

Məqaləyə baxın(357)
Ədəbiyyat

Austin J. L (1962). How to do things with words / John. L. Austin. ‒ Oxford: Oxford University Press.

Bakhtin M (1996). On the issues of self-consciousness and self-esteem // Collection of articles. cit.: in 7 t. M.,

Bourdieu P (2004). [Introduction to the sociology of social sciences: objectivation of the subject of objectivation]. Journal of sociology and social anthropology. 7 (Special issue):8–11.

Bruno L (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Harvard University Press. p.288.

Buber M (2003). Two Types of Faith (Martin Buber Library). Syracuse University Press

Hills P.J (1993). The scholarly communications // Ann. Rev. of Information Science and Technology. Vol. 18. 99 – 125. 39

Luhmann, N (2002). Einführung in die Systemtheorie. – Frankfurt am Main,

Münch, R (2004). Soziologische Theorie. Band 3: Gesellschaftstheorie. – Frankfurt am Main.

Polanyi M (1974). Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. University Of Chicago Press; 1st edition

Бернал Дж (1956). Наука в истории общества. Перевод с анг. A.M.Вязьминой, Н.М.Макаровой, Б.Г.Панфилова. М.: Изд. Иностранная литература

Гасымов.В.А (2005). Системы информационного обеспечения науки и образования. Баку: Эльм,

Кун Т (2003). Структура научных революций / пер. с англ.; сост. В. Ю. Кузнецов. М.: АСТ,

Маклюэн М (2004). Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. Киев, Ника-Центр,