ARƏN Reyestr № 4314

ISSN (print): 2788 - 9831

ISSN (online): 2788 - 984X

Elm Tarixi və Elmşünaslıq

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal


JHSSS № 1 (1) / 2021

02 iyul 2021


Məqalələr


Məryəm Seyidbəyli                                                                                                               11-20

The Role Of The Hıstory Of Scıence And Scıence Of Scıence In The Development Of Knowledge

Elmin İnkişafında Elm Tarixinin Və Elmşünaslığın Rolu

22 aprel 2021

Ilham Mammadzade                                                                                                            21-27

To The Questıon Of The Phılosophy Of Sustaınable Development

К Вопросу Философии Устойчивого Развития 

22 aprel 2021

Yuri Baturin                                                                                                                        28-40

Notes To The Hıstory Of Scıence Of The State And Law Of The Republıc Of Azerbaıjan Durıng The Transıtıon Perıod Of The Decısıon Of The Ussr

Заметки К Истории Науки Государства И Права Азербайджанской Республики В Переходный Период Распада Ссср

22 aprel 2021

Nadezhda Osipova                                                                                                              41-45

Документы Академика, Геолога-Нефтяника Ивана Михайловича Губкина В Архиве Российской Академии Наук

Documents Of Academician, Oil Geologist Ivan Mikhailovich Gubkin İn The Archives Of The Russian Academy Of Sciences)


22 aprel 2021

A.V.Vinagradov, I. I. Mantserov                                                                                               46-64

“Водяные Недоразумения”: Загрязнение Рек Товариществом Тверской Мануфактуры И Становление Научной Экспертизы В Поздней Российской Империи (1858-1910) 

"Water Misunderstandings": Pollution Of Rivers By The Partnership Of The Tver Manufactory And The Formation Of Scientific Expertise İn The Late Russian Empire (1858-1910)


22 aprel 2021

Zabil Bayramli                                                                                                                  65-70

Budaq Münşi Qəzvininin “Cəvahirül-Əxbar” Və Onun Səfəvilər Dövrü Tarix Elmində Yeri

“Javahır Al-Akhbar” Of Budaq Munshı Qazvını And Its Place In Hıstorıcal Scıence Of The Safavı Perıod

22 aprel 2021

Shakar Mukhtarova                                                                                                        71-80

Альгологические Исследования В Азербайджане, Становление И Развитие

Algologıcal Research In Azerbaıjan, Formatıon And Development

22 aprel 2021